หลักสูตรอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พร้อมทีม PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เข้าพบหน่วยงานการศึกษา 7 แห่ง หวังสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ด้วยความสำคัญและผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อสถาบันการศึกษา
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA
และมากด้วยประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาการดำเนินงานองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA พร้อมกับทีมงาน จึงเดินทางเข้าพบ 7 หน่วยงานการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

● นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปรึกษาหารือ เรื่องมาตรฐาน และจัดตั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลอย่างเหมาะสม รวมถึงเคารพและให้สิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฯ
● ดร. นันทา หงวนตัด ซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่ง ผู้รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
● นายอรรถพล สังขวาสี ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนำร่องให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
● ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
● เรืออากาศโท สมพร ปานดำ (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) , ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย (ผอ.สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา) , ดร.นิติ นาชิต (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ) , ดร.นิรุตต์ บุตรแสนดี (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา) และ คณะที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
● รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เข้าพบหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างสถาบันการศึกษา บุคคลากรในสถาบันฯ และนักเรียนว่า PDPA มีความสำคัญอย่างไรบ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ รวมถึงแนะแนวทางการทำ PDPA ให้ถูกต้อง
● ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเกิดความระวังในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหน่วยงานเอง หรือสำหรับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังหารือเพื่อหาแนวความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดิจิทัล
บิสิเนส คอนซัลท์ (DBC) ในนาม PDPA Thailand

eduzones

PDPA Thailand ร่วมกับ Eduzones รังสรรค์หลักสูตรอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย PDPA สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน และนำแนวทางปฏิบัติไปปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษาในความดูแล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) คือกฎหมายใหม่ที่ทุกภาคส่วนในประเทศต้องรับมือ ไม่เว้นแม้สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ที่ต้องสำรวจ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด หากปล่อยปละละเลยอาจมีความเสี่ยงได้รับโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง

สถานศึกษาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

โรงเรียนระดับประถมวัย เด็กเล็ก เด็กโต มหาวิทยาลัย กวดวิชา ทางเลือก ล้วนแต่มีข้อมูลส่วนบุคคลไหลเวียน ไม่ว่าจะเป็นของตัวนักเรียนนักศึกษาเอง แต่ยังรวมถึงบุคลากร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในสถานศึกษาของคุณเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่

 • ข้อมูลคะแนนสอบนักเรียนที่ติดประกาศบนบอร์ด
 • รายชื่อผู้ปกครองและรายละเอียดติดต่อที่อาจารย์ทุกคนสามารถเข้าถึง
 • การถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานการศึกษาของรัฐและมาตรการความมั่นคงปลอดภัย
 • ระบบตรวจจับลักษณะใบหน้าของนักเรียนเพื่อเช็กการเข้าเรียน และขาด ลา มาสาย
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีภาพบุคคล

และยังข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่แม้แต่คุณเองอาจลืมนึกถึง

ใครเหมาะกับหลักสูตร PDPA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา?

 • ผู้บริหารของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน e.g. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ etc.
 • ผู้กำหนดนโยบายหรือกำกับดูแลสถานศึกษาภาครัฐ
 • ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาภาคเอกชน
 • ผู้แทนของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรม

6 เหตุผลของการเรียนหลักสูตร PDPA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

 1. ทุกองค์กรรวมถึงสถานศึกษาต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 2. สถานศึกษามีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะข้อมูลผู้เยาว์
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาคือ Key Person กุมบังเหียนการเปลี่ยนแปลง (ในทางที่ดีขึ้น) ขององค์กร
 4. หลักสูตรร่วมจัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA และสถาบันการศึกษา จึงเชื่อมั่นได้ว่าตัวจริง
 5. การสอนที่มากกว่าแค่ความรู้ แต่ลงลึกถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
 6. การปรับใช้แนวทางจากการอบรมฯ ลดความเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA ของสถานศึกษาได้ชัวร์

วิทยากรประจำหลักสูตร

tienchai                                                               aj.viriyah

อาจารย์เธียรชัย ณ นคร                                                                                                         ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                 ผู้ก่อตั้ง Eduzones นักวิชาการอิสระ

                                                                                                                 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Udomtipok Phaikaset                                                          sukris koyakradej

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร                                                                                                                        อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand                                                                                              ประธานเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล

ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)                                      บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

Schedule Eduzones

พิเศษ! ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง หลักสูตร “แนวปฏิบัติเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”

จาก PDPA Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ราคาหลักสูตร 5,000 บาท/ท่าน

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. กรณีผู้สมัครในนามนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฏหมายกำหนด
 3. กรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานราชการ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบและอนุมัติให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนจากงบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555)

หลักสูตรอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น 2

สนใจสมัคร กรุณากดดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ดาวน์โหลดใบสมัคร รุ่นที่ 2


อัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1

template รุปหน้าเว็ป Edu-03 (1)
template รุปหน้าเว็ป Edu-05 (1)
template รุปหน้าเว็ป Edu-04 (1)
template รุปหน้าเว็ป Edu-02 (1)
template รุปหน้าเว็ป Edu-06 (1)
template รุปหน้าเว็ป Edu-01 (1)

Previous
Next

สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อ

E-Mail: [email protected]

Line: @pdpaforeducation

Facebook: PDPA Thailand

Tel: 080-071-2422 (คุณเร)

Tel: 061-024-7897 (คุณธิดา)